Política de privacitat

Informació al candidat/a a un lloc de treball

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques
en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), i la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD,) 
l’informem  que:


·         El responsable del tractament de les seves dades és l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant “HCB”),
amb  CIF Q0802070C, i domicili a Barcelona, carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de
Dades a través de protecciodades@clinic.cat o dirigint-se a la Direcció per les Persones, ubicada al C/ Villarroel
170, tercera planta, de Barcelona.


·         La comunicació de les seves dades vinculades a la signatura del contracte laboral esdevé un requisit
necessari contractual amb l’objectiu i finalitat de portar a terme els processos habituals de la gestió dels
recursos humans de l’Entitat, així com de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. En particular, es
realitzarà el tractament de les seves dades pel manteniment, desenvolupament, aplicació i control de la relació
jurídic-laboral amb el Responsable del Tractament, incloent-hi les nòmines, i en cas necessari, el tractament de
les dades d’afiliació a sindicats amb finalitats de deducció de les quotes sindicals i dades de discapacitat, per
calcular les retencions i els pagaments a compte de l’impost de la renda de les persones físiques, així com amb
finalitat de gestió de personal, control horari, sistema de promoció professional, pla de mobilitat, comptabilitat i
els controls i seguiment d’aquests sobre la seva seguretat i salut laboral establerts legalment en els termes que
el Responsable del Tractament esdevingui subjecte obligat. També es destintaran, segons cada cas, per a la
gestió de les formacions voluntàries o vinculades a les seves tasques.


·         Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals, i per les administracions públiques
que legalment les puguin exigir (Ministeri de Treball i Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya,etc.) i d’altres entitats
involucrades en la matèria, com poden ser, l’entitat bancària on vostè indica que li transferim la nòmina o
aquelles entitats que ofereixin recursos que vostè necessiti pel desenvolupament de les seves tasques laborals
com pot ser l’accés a la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya del Departament de Salut o
els recursos científics de la Universitat de Barcelona.


·         Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació laboral que vincula a
ambdues parts així com un cop finalitzada la relació, durant el termini necessari per acomplir amb les
disposicions legals.


·         Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització
internacional.


·         Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas,
sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per
a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se a protecciodades@clinic.cat o a la Direcció per
les Persones, ubicada al C/ Villarroel 170, tercera planta, de Barcelona. Així mateix l’informem del seu dret a
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de
l’HCB que consideri que vulnera els seus drets.


·         Així mateix, l’informem que la seva fotografia i les seves dades de contacte laboral (nom i cognoms,
posició, telèfon laboral i correu electrònic) es podran incloure en directoris interns o externs, memòries, o entitat,
cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius
legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus, publicar a la web o intranet com a forma de contacte, com a
treballador de l’HCB.